سطل زباله

سطل زباله

اولین وسیله کاربردی برای شهر و باغ و خانه سطل زباله می باشد.